× Doprava zdarma do Zásilkovny pri objednávkach nad 100 eur. Darček ku každému nákupu.

Pravidlá súťaže

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Phabeco s.r.o. so sídlom Kožichovice, Brněnská 58, 674 01 Kožichovice, IČO: 05449103, vedená na Krajskom súde v Brne (ďalej len vyhlasovateľ). Nižšie vyhotovená pravidlá súťaže upravujú právny vzťah medzí súťažiacimi a vyhlasovateľom. Vložením súťažného komentáre prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.


PODMIENKY ÚČASTI
Pre účasť v súťaži musí súťažiaci:
  • Byť osoba staršia ako 15 rokov, a to minimálne v deň vyhlásenia súťaže
  • Mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky
  • Dodržať všetky pravidlá súťaže, predovšetkým tie, ktoré sú napísané u vizuálu, ktorý na súťaž upozorňuje
  • Byť vlastníkom osobného profilu na konkrétne sociálne sietí zriadeného v súlade s podmienkami tejto siete
  • Dodržiavať podmienky sociálnych sietí, ktoré pre súťaž využíva.

Doba trvania súťaže je pevne daná a je zapísaná vo zverejnenom príspevku. Súťažiaci je oprávnený sa do súťaže zapojiť iba raz prostredníctvom svojho vlastného profilu na konkrétne sociálnej sieti.


VÝHRY A VÝHERCOVIA

Meno výhercu bude vyžrebovaných náhodne zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. Meno výhercu bude oznámené najneskôr 15 dní po skončení súťaže na facebook.com/cosmetix.cz/a výhercovi bude zaslaná súkromná správa buď na telefónne číslo, e-mail alebo profil, ktorý bol použitý v súťaži (závisí od typu súťaže) s výzvou ohľadom zaslanie kontaktných údajov za účelom doručenia výhry.

Ak výherca nezareaguje na zaslanú správu do 96 hodín, vyhradzuje si vyhlasovateľ nechať výhru prepadnúť alebo ju poskytnúť inému súťažiacemu. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať ich výmenu za iný tovar.

V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky hradí náklady na doručenie vyhlasovateľ. V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je výherca povinný vyhlasovateľovi nahradiť náklady vynaložené na dopravu a zabalenie výhry. V prípade nedostupnosti si výherca môže vopred dohodnúť s vyhlasovateľom dobu doručenia výhry.

 

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Splnením súťažnej úlohy poskytuje súťažiaci vyhlasovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta bez časového a množstvového obmedzenia. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretím osobám alebo ju ďalej poskytovať ako formu podlicencie. V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. Osobné písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy a pod., Udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku vyhlasovateľovi bezplatný súhlas s použitím prvkov osobných povahy pre marketingové účely vyhlasovateľa. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim, bez toho by to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov. Súťažiaci vložením súťažného komentáre pod súťažný príspevok dáva vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., V platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely vyhlasovateľa - správca osobných údajov, tj. za účelom ponuky produktov a služieb a informovanie o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb.

Správcom a spracovateľom osobných údajov je organizátor súťaže. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom jednej z cien, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a neúplná adresa bydliska (obec) na facebookových a webových stránkach vyhlasovateľa, a to výhradne v spojení so súťažou. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účel vyššie uvedený spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb zaisťujúce technickú stránku súťaže.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa, a ďalej práva podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., tj. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je možné urobiť písomne na adrese vyhlasovateľa a je účinné okamihom doručenia vyhlasovateľovi. Odvolaním súhlasu zaniká účasť súťažiaceho v súťaži rovnako ako nárok na výhru.

Súťažiaci ďalej udeľuje súhlas s tým, že je vyhlasovateľ oprávnený poskytnuté kontaktné údaje (teda napr. E-mailová adresa, číslo mobilného telefónu) využiť pre zasielanie obchodných ponúk a oznámení týkajúcich sa produktov, služieb, súťaží a ďalších ponúk vyhlasovateľa a jeho obchodných partnerov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za podmienok a v rozsahu podľa tohto článku sa udeľuje na dobu 3 rokov od okamihu udelenia súhlasu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na správcu zaslaním dotazu na adresu info@cosmetix.cz alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

OSTATNÉ PODMIENKY

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na možnosť zmeny, zrušenie či akékoľvek iné úpravy súťaže v jej priebehu. Pravidlá môžu byť ako menené, tak i doplňovaná. Akékoľvek vyobrazenie výhier je iba ilustratívne. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody na zdraví alebo majetku, ktoré boli spôsobené prípravou alebo vykonávacích úkonov, ktoré vedú k účasti v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho, kedykoľvek v priebehu súťaže, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to v prípade, že súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, poruší podmienky sociálnej siete alebo bude jednat v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky alebo Slovenska. V prípade toho porušenia si vyhradzuje vyhlasovateľ právo všetky príspevky od súťažiaceho zmazať.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.


V Kožichovicích dňa 1.7.2017